Semâ Töreni

Sema töreni 7 bölümdür.

Her bölümün ayr? bir manas? vard?r…
A-Birinci Bölüm: ?lahi a?k? temsil eden Peygamber efendimizi metheden ?tri’nin bestelediði bir “naat” ile ba?lar. Buna “Naat-i ?erif” denilir. Peygamberimizi methetmek,ondan evvelki bütün Peygamberleri yaratan ALLAH’? methetmek demektir..

B-Bu methiyeden sonra bir Kudüm darbesi duyulur. Bu vuru? ALLAH’?n (C.C.) kâinat? yarat???ndaki “Kun=Ol” emrini temsil eder.. (Kur.Ker.S.36/A:82)

C-3.bölümde her ?eye can veren “Nefesi” nefha-yi ilahiye yi temsil eden bir ney taksimi duyulur…

D-4.bölüm,Sultan Veled devridir. Bu, semzenlerin birbirine üç defa selam vererek, bir pe?revle dairevi yürüyü?üdür. ?ekilde gizli ruhun ruha selam?d?r…

E-Sema töreni 4 selamd?r. Semazen üstündeki siyah h?rkay? ç?kararak, sembolik olarak hakikate doðar. Kollar?n? baðlayarak bir rakam?n? temsil eder, böylece ALLAH’?n birliðine ?ahadet eder. Sehy Efendi’nin elini öperek Sema’ya giri? izni al?r. Sema’ya ba?lar.

1’inci Selam, insan’?n bilgiyle hakikate doðarak, yüce Yaradan’?n ve kendi kulluðunun idrakidir…
2’nci Selam, ?nsan’?n yarad?l???ndaki nizami, azameti musahade ederek,ALLAH’?n kudret’i kar??s?nda hayranl?k duymas?d?r…
3’ücü Selam, ?nsanin hayranl?k ve minnet duygusunun a?k’a dönü?mesiyle akl?n a?k’a kurban olu?udur. Bu tam teslimiyettir, ALLAH’a vuslatt?r, Sevgilide yok olu?tur!
4’üncü Selam ise insan?n manevi yolculuðunu tamamlay?p kaderine raz? olarak,yarat?l??taki vazifesine, kulluðuna dönü?üdür. Bu selama ?eyh Efendi ve Semazen ba??da i?tirak ederler. Bu noktada Semazen, Amene’r Resul’deki (K.Kerim Bakara 2. Ayet 285) ALLAH’a Meleklerine,Kitaplar?na,Peygamberlerine…. ?man etmi? olaman?n ne?esi içindedir. ?lahi emirlerin ve yarat?l?? sebeplerinin zevki ve idark? içindedir.

F- Sondan bir önceki bölüm Kurˈan dan Bakara 2. Süresi okunmaktad?r. “Doðuda,Bat?da ALLAH’a mahsustur. Siz nereye dönerseniz dönün O’nu kar??n?zda görürsününüz. ALLAH kapsayand?r ve her ?ey’i bilendir.

G-Ayin bütün Peygamberler ve tüm insanlar?n ruhuna dua ile biter.